Soviet Art

USSR Culture

N. Krandievskaya. Demyan Bedny. Gypsum. 1928

N. Krandievskaya. Demyan Bedny. Gypsum. 1928

N. Krandievskaya. Demyan Bedny. Gypsum. 1928