Soviet Art

USSR Culture

Valentin Chekmasov. Nightwatch (surgeon F.V. Vasilyev). 1972

Valentin Chekmasov. Nightwatch (surgeon F.V. Vasilyev). 1972