Soviet Art

USSR Culture

Dmitry Nalbandyan. Brezhnev at Malaya Zemlya. 1978. Oil on canvas

Dmitry Nalbandyan. Brezhnev at Malaya Zemlya. 1978. Oil on canvas