Soviet Art

USSR Culture

Portrait of V.S. Soloviyev. 1915. State Tretyakov gallery

V.S. Soloviyev. 1915. State Tretyakov gallery

V.S. Soloviyev. 1915. State Tretyakov gallery