Soviet Art

USSR Culture

Ye Shumyatskaya. Construction. Gouache. 1931

Ye Shumyatskaya. Construction. Gouache. 1931