Soviet Art

USSR Culture

Ulya

artist Ekaterina Chernysheva

Ulya