Soviet Art

USSR Culture

Yandem lake. 1955

Yandem lake. 1955

Yandem lake. 1955