Soviet Art

USSR Culture

linyovo-lake-1986

Soviet artist Yakov Yakovlevich Panov 1919-1996

Lake Linyovo. 1986