Soviet Art

USSR Culture

Yu.I. Preobrazhensky. Breakfast

Yu.I. Preobrazhensky. Breakfast

Yu.I. Preobrazhensky. Breakfast