Soviet Art

USSR Culture

photo-by-v-shakhovsky-family-of-a-metallurgist-g-m-sleptsov-decorates-the-christmas-tree-1954

Magazine Ogonyok New Year celebration chronicles

Photo by V. Shakhovsky. Family of a metallurgist G.M. Sleptsov decorates the Christmas tree. 1954