Soviet Art

USSR Culture

V.Ya. Bogolyubov, V.I. Ingal. Sergo Ordzhonikidze. 1937. Gysum

V.Ya. Bogolyubov, V.I. Ingal. Sergo Ordzhonikidze. 1937. Gysum

V.Ya. Bogolyubov, V.I. Ingal. Sergo Ordzhonikidze. 1937. Gysum