Soviet Art

USSR Culture

V. Bogolyubov. Portrait of Marshal of the Soviet Union L.A. Govorov. 1945

V. Bogolyubov. Portrait of Marshal of the Soviet Union L.A. Govorov. 1945

V. Bogolyubov. Portrait of Marshal of the Soviet Union L.A. Govorov. 1945