Soviet Art

USSR Culture

V. Konyukhov. Worthy of the Glory of our heroes. Poster. 1986

V. Konyukhov. Worthy of the Glory of our heroes. Poster. 1986

V. Konyukhov. Worthy of the Glory of our heroes. Poster. 1986