Soviet Art

USSR Culture

V. Ermolaev, Yu Zharov. We need peace. Poster 1985

V. Ermolaev, Yu Zharov. We need peace. Poster 1985

V. Ermolaev, Yu Zharov. We need peace. Poster 1985