Soviet Art

USSR Culture

Walpurgis Night. Bacchante – O. Lepeshinskaya. Bacchus – V. Preobrazhensky

Walpurgis Night. Bacchante - O. Lepeshinskaya. Bacchus - V. Preobrazhensky

Walpurgis Night. Bacchante – O. Lepeshinskaya. Bacchus – V. Preobrazhensky